Algemene Voorwaarden

Artikel 1

Notariskantoor van Limburg Stirum is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap die zich ten doel stelt het notariaat te beoefenen, en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooi- en Eemland onder dossiernummer 32065598. Door middel van zijn houdstermaatschappij is notaris Mr A.C.W. graaf van Limburg Stirum enig aandeelhouder van het notariskantoor.

Artikel 2

De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Notariskantoor van Limburg Stirum, maar ook ten behoeve van notaris Mr A.C.W. graaf van Limburg Stirum zelf, alsmede ten behoeve van alle andere personen die voor Notariskantoor van Limburg Stirum werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering door Notariskantoor van Limburg Stirum van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten Notariskantoor van Limburg Stirum aansprakelijk zou kunnen zijn.

Artikel 3

 1. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Notariskantoor van Limburg Stirum. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Het staat Notariskantoor van Limburg Stirum vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen personeelsleden te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.
 3. Notariskantoor van Limburg Stirum zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door haar in te schakelen andere personen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
 4. Artikel 4

  1. Indien de uitvoering van een opdracht door Notariskantoor van Limburg Stirum leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid, met inachtneming van het bepaalde in lid 3, steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de terzake toepasselijke aansprakelijkheidverzekering van Notariskantoor van Limburg Stirum wordt uitbetaald.
  2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in lid 1. bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het door Notariskantoor van Limburg Stirum in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag, met een maximum van EUR 10.000,00.
  3. Notariskantoor van Limburg Stirum is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidbeperkingen van derden zoals bedoeld in artikel 3 lid 2 namens de opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van Notariskantoor van Limburg Stirum voor een tekortkoming van een derde is beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever bij een rechtstreekse aanspraak jegens die derde had kunnen ontvangen.
  4. Artikel 5

   De wijze waarop communicatie met en ten behoeve van opdrachtgevers plaatsvindt, waaronder uitdrukkelijk begrepen communicatie via e-mail, geschiedt geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.

   Artikel 6

   De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
   Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Amsterdam.